Wolontariat

Fundacja Mondo Cane jest otwarta na ludzi, których empatia w stosunku do słabszych determinuje ich światopogląd.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którym los zwierząt nie jest obojętny.

Zasady uczestnictwa w wolontariacie Fundacji Mondo Cane zawarte sa w regulaminie fundacji.

Decyzję o przyjęciu do grona wolontariusz każdorazowo podejmuje Zarząd Fundacji. 

Fundacja nadaje równiez status społecznego  inspektora i starszego inspektora ds. ochrony zwierząt.

Inspektorem zostaje osoba z doświadczeniem w ochronie zwierząt, po wypełnieniu ankiety i sprawdzeniu poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

REGULAMIN WOLONTARIATU
FUNDACJI  NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT
MONDO CANE
 

Podstawą działalności wolontariuszy jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873; z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Nr 116 poz. 1203, Nr 210 poz. 2135).
Cele  i zakres działania  Fundacji MONDO CANE określa statut.
Fundacja MONDO CANE w swojej działalności kieruje się zasadami uczciwości i  transparentności.
Dążymy do realizacji celów statutowych, korzystając z oferowanej nam pomocy wolontariuszy, którym, tak jak nam, zależy na egzekwowaniu przepisów ustawy o ochronie zwierząt  z 21 sierpnia 1997 r. z późniejszymi zmianami.
Regulamin niniejszy określa zasady współpracy władz fundacji z wolontariuszami zaangażowanymi bezpośrednio w realizację naszych celów statutowych.

 1. Wolontariuszem może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia, korzystająca z pełni praw obywatelskich lub osoba niepełnoletnia za zgoda rodziców.
 2. Wolontariusz działa rzetelnie, efektywnie i  najszybciej, jak to jest możliwe, udziela stosownej pomocy zwierzęciu w potrzebie. 
 3. Wszystkie czynności, wykonywane przez wolontariuszy na rzecz zwierząt i w zakresie celów statutowych fundacji, świadczone są nieodpłatnie i bezinteresownie.
 4. wolontariusz działa  zgodnie z obowiązującym prawem i korzysta w swojej pracy z pomocy organów państwowych  i samorządowych w zakresie ich uprawnień i obowiązków.
 5. Wolontariusz ma obowiązek znać  treść statutu fundacji w zakresie jej celów i zadań, przepisy ustawy o ochronie zwierząt, inne przepisy dotyczące działalności na rzecz zwierząt oraz  procedury interwencyjne, adopcyjne i pozostałe, ustalone w fundacji.
 6. Wolontariusze konsultują swoje działania i niezwłocznie powiadamiają Zarząd Fundacji  o zamiarze podjęcia  interwencji.
 7. Warunkiem  podjęcia interwencji jest uzyskanie zgody Zarządu fundacji.
 8. Konsekwencje działań nie uzgodnionych obciążają wyłącznie wolontariusza, który je podjął na własną odpowiedzialność  i na własne ryzyko.
 9. Wolontariusz proponuje Zarządowi zakres swojej pracy, czas oraz formy działania.
 10. Kwalifikacje wolontariusza,  jego predyspozycje  oraz pracę ocenia Zarząd Fundacji.
 11. Wolontariusz, przed przystąpieniem do pracy, musi zostać przygotowany merytorycznie lub wykazać się niezbędnym doświadczeniem.
 12. Wolontariusze corocznie odbywają szkolenia dokształcające potwierdzone testem sprawdzającym. Pozytywne zaliczenie testu zwiększa uprawnienia wolontariusza w zakresie podejmowania działań samodzielnych.
 13. Wolontariusz może uzyskać stopień Inspektora Społecznego ds. Ochrony Zwierząt.
 14. Status i uprawnienia inspektora społecznego uzyskać można po zaliczonym teście sprawdzającym oraz pozytywnej opinii Zarządu.
 15. Status inspektora przyznaje Zarząd Fundacji.
 16. Całością działań realizowanych przez wolontariat kieruje Prezes Fundacji.
 17. Każdy wolontariusz  składa Zarządowi kwartalne ze swej działalności i dostarcza materiały o swojej działalności w formie elektronicznej, w celu umieszczenia tych informacji na stronie internetowej fundacji.
 18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.05.2012  i obowiązuje do odwołania lub do momentu ustanowienia nowego.

Prezes Zarządu Fundacji

Katarzyna Śliwa-Łobacz

 
 
Niniejszym akceptuję i potwierdzam treść regulaminu:

powered by QuickCMS