Statut Fundacji

NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT MONDO CANE”
sporządzony dnia 9.11.2011 roku

zmieniony 12.01.2012 roku

zmieniony 20.02.2012 roku

zmieniony 19.07.2013 roku

zmieniony 18.11.2014 roku 


Postanowienia ogólne
 

§ 1

Fundacja pod nazwą Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Śliwa-Łobacz i Dominikę Sadowińską zwanymi  dalej fundatorami, działa zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz.U.Nr 46 z 1991 r. Poz. 203 z późn. zm.)  oraz niniejszym statutem.
 

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji nie jest oznaczony.
 3. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym  w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej  zgodnie z obowiązującym prawem.          
 4. Siedzibą Fundacji jest miejscowość Musuły, gmina Żabia Wola.

  § 3

Fundacja została powołana w celu społecznie użytecznym i realizuje swoje cele poprzez upowszechnianie zasad zawartych w Światowej Deklaracji Praw Zwierzęcia ogłoszonej przez UNESCO w Paryżu w 1978 r, Europejskiej Konwencji  Ochrony Zwierząt Towarzyszących ogłoszonej w Strasburgu, w  1987 r.,  Ustawie o ochronie zwierząt z 1997 r. oraz czuwanie nad ich przestrzeganiem i aktywne uczestnictwo w ochronie zwierząt.

  § 4

Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
 

§ 5

 Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy dla rolnictwa.

  § 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady i filie.

2. Fundacja może zatrudniać pracowników, a także korzystać z pracy wolontariuszy.
 

§ 7

 1. Fundacja posługuje się swoim unikalnym znakiem rozpoznawczym – logo fundacji.
 2. Fundacja używa pieczęci z napisem: "Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt  „MONDO CANE” lub wersji skróconej  "Fundacja Mondo Cane” wraz z oznaczeniem siedziby,  numeru  w KRS,  a także znaku graficznego.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale, dyplomy i tytuły honorowe, nagrody i wyróżnienia oraz wydawać legitymacje inspektorów społecznych ochrony zwierząt i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

Cele i zasady działania Fundacji

 § 8

Celami Fundacji są:

 1. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
 2. Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację
 3. organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt
 4. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy
 5. udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt
 6. współpraca ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunami bezdomnych zwierząt
 7. współpraca z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami
 8. współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi
 9. pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt
 10. organizowanie opieki weterynaryjnej
 11. organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych
 12. kontakty i współpraca z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania
 13. prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych
 14. podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt
 15. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt
 16.  współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt
 17. współpraca z władzami państwowymi w zakresie  wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt
 18. reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych przed sądami powszechnymi, dotyczących łamania postanowień ustawy o ochronie zwierząt

 § 9

 
Fundacja realizuje powyższe cele poprzez prowadzenie działalności pożytku publicznego w sferze zadań publicznych wyczerpujących zapisy wynikające z art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24.04.2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) obejmujących zadania w zakresie:

 1. uświadamianie społeczeństwa o właściwym traktowaniu zwierząt, w szczególności o zachowaniu dobrostanu właściwego dla poszczególnych   gatunków zwierząt
 2. organizację darmowych lub współfinansowanych przez samorządy sterylizacji i kastracji oraz działania uświadamiające w tym zakresie
 3. sporządzanie i rozsyłanie ofert szkoleń w zakresie powszechnie obowiązującego prawa dotyczącego ochrony zwierząt oraz procedur odbioru  
 4. zwierząt w trybie administracyjnym do organów samorządu terytorialnego, policji, straży gminnej i osób prywatnych
 5. sporządzanie i rozsyłanie ofert szkoleń w zakresie pracy wolontariackiej na rzecz zwierząt w schroniskach i organizacjach pozarządowych
 6. sporządzanie i rozsyłanie ofert z zakresu prawa dotyczącego ochrony zwierząt do organizacji pozarządowych, których statutowym celem jest  ochrona zwierząt
 7. organizowanie zbiórek darów i środków pieniężnych wspomagających schroniska dla zwierząt i organizacje zajmujące się statutowo ochroną zwierząt oraz karmicieli i opiekunów bezdomnych zwierząt
 8. opiniowanie programów zapobiegania bezdomności zwierząt w gminach oraz pomoc w akcjach adopcyjnych
 9. prowadzenie zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych na temat właściwego traktowania zwierząt oraz zachęcanie młodzieży do aktywnego wolontariatu w schroniskach dla zwierząt lub organizacjach, których statutowym celem jest ochrona zwierząt
 10. doradztwo dotyczące zasad i warunków prowadzenia schronisk dla zwierząt
 11. współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie hospitalizowania zwierząt bezdomnych
 12. zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych w środkach masowego przekazu i na stronie internetowej Fundacji oraz organizację procesu adopcji opartej na wolontariacie
 13. uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i szkoleniach poświęconych prawom zwierząt oraz współuczestnictwo w akcjach międzynarodowych na rzecz zwierząt
 14. współpracę z mediami elektronicznymi oraz druk i kolportaż wydawnictw własnych dotyczących ochrony zwierząt
 15. organizowanie pogadanek i wykładów dla społeczeństwa oraz spotkań z przedstawicielami samorządów na temat obowiązków w stosunku do zwierząt i konsekwencji łamania ustawy o ochronie zwierząt
 16. przeprowadzanie interwencji z udziałem organów ścigania i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej w przypadkach znęcania się nad zwierzętami
 17. informowanie o przypadkach znęcania się nad zwierzętami organów ścigania
 18. czynne uczestnictwo w procesie legislacyjnym z zakresu ochrony praw zwierząt oraz lobbing na rzecz zmiany prawa
 19. aktywne uczestnictwo w postępowaniu przed sądami powszechnymi zgodnie z treścią zapisów zawartych w ustawie o ochronie zwierząt

§ 10

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
 

§ 11

 Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji zobowiązań w stosunku do członków jej organów oraz osobom,  z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim w wspólnym pożyciualbo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”.
 2. Wykorzystywanie lub przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Zakup towarów  lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku  do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Majątek i dochody Fundacji

§ 12

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład pieniężny przekazany przez Fundatora, w kwocie 500 zł.
 2. Majątek Fundacji stanowią też środki finansowe, nieruchomości i ruchomości oraz prawa majątkowe nabyte w toku jej działalności.

 

§ 13

Dochodami Fundacji są w szczególności:
1.      Darowizny, spadki, zapisy od osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych.
2.      Dochody z odpłatnego świadczenia usług statutowych
3.      Dotacje i subwencje oraz granty, odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe
4.      Dochody z majątku ruchomego i nieruchomego
5.      Dochody ze zbiórek i imprez publicznych.
6.      Dochody z nawiązek zarządzanych na rzecz organizacji społecznych
7.      Odsetki bankowe i inne dochody kapitałowe.
8.      Dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego.
 

  § 14

 1. Dochody Fundacji mogą być swobodnie używane na realizację celu Fundacji.
 2. Dochody przyjmowane od podmiotów, które wyraziły wolę co do szczególnego ich przeznaczenia, mogą być użyte wyłącznie w zgodzie z tą wolą.
 3. Zarząd może proponować darczyńcom konkretne cele i sposoby wyrażania woli.

  § 15

 1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 2. Dochody uzyskiwane z majątku Fundacji przeznaczane są wyłącznie na realizację celów statutowych oraz na pokrycie niezbędnych kosztów działalności Fundacji.

  § 16

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe według zasad obowiązujących osoby prawne.
 

  Organy Fundacji

 § 17

1.     Organami Fundacji są:
a)     Rada Fundacji,
b)     Zarząd Fundacji. 

§ 18

Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Członków Rady Fundacji powołuje Fundator na czas nieokreślony.
 3. Rada Fundacji składa się z co najmniej dwóch osób.
 4. Odwołanie członka Rady może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady i następuje w przypadku istotnego naruszenia przez członka Rady postanowień Statutu.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą jednocześnie pełnić funkcji w Zarządzie Fundacji ani pozostawać z nimi w w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 7. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,  ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 8. Członkowie Rady Fundacji  mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.
 9. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 10. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.
 11. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy czym dla uzyskania quorum niezbędna jest obecność minimum dwóch członków Rady. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego.

  § 19

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 1. Ocena pracy Zarządu, opiniowanie corocznych sprawozdań Zarządu i udzielanie mu absolutorium.
 2. Opiniowanie spraw przedłożonych jej przez Zarząd.
 3. Występowanie do Zarządu z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji.
 4. Kontrolowanie prawidłowości działalności statutowej Fundacji.
 5. Dokonywanie kontroli finansowej Fundacji.
 6. Podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych przez statut do kompetencji Rady.

 § 20

  Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji powołuje Fundator.
 2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch osób, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa.
 3. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania przez Radę Fundacji.
 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 6. Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa Zarządu. Kieruje on pracami Zarządu oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarządu.
 7. Zarząd Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów przy czym dla uzyskania quorum niezbędna jest obecność minimum dwóch członków Zarządu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 8. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

  § 21

Do zadań zarządu należy w szczególności:
a)     sporządzanie sprawozdania z działalności Fundacji,
b)     przyjmowanie subwencji, spadków, darowizn i zapisów,
c)      sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
d)     kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
e)     występowanie  z wnioskiem w sprawie zmian w statucie.

  § 22

1.      Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie.
2.      W  kwestiach finansowych  upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie .
 

Zmiana statutu

 § 23

1.      Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.
2.      Decyzje w przedmiocie zmiany statutu podejmują jednomyślnie Fundatorzy.
 

Powoływanie oddziałów, zakładów i filii

 § 24

Osobą uprawnioną do powoływania oddziałów, zakładów i filii jest Fundator.

  Połączenie z inną fundacją

§ 25

1.      Dla efektywnego urzeczywistniania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2.      Połączenie nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku miałyby ulec zmianie cele Fundacji.
3.      Decyzję o połączeniu podejmują Fundatorzy.

  Likwidacja Fundacji

  § 26

 1. Rada Fundacji podejmuje uchwałę o likwidacji Fundacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji.
 2. Jeżeli Rada Fundacji w uchwale, o której mowa w ust. 1 powyżej, nie powoła likwidatorów, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd.
 3. Jeżeli po likwidacji Fundacji pozostaną środki finansowe, zostaną one przekazane na cele pożytku publicznego innym, wskazanym przez Radę Fundacji, organizacjom pożytku publicznego działającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, których cele statutowe zbliżone są do celów Fundacji.

  Postanowienia końcowe

 § 27

Wszystkie sprawy nieuregulowane niniejszym statutem rozwiązywane będą w oparciu o obowiązujące akty prawne wyższego rzędu.

 

 

powered by QuickCMS