Sprawozdanie za rok 2013

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013
FUNDACJI NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT
“MONDO CANE”
 

NAZWA: FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT MONDO CANE

SIEDZIBA: UL. GRODZISKA 13, 96-321 ŻABIA WOLA


ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. GRODZISKA 13, 96-321 ŻABIA WOLA

E-MAIL: fundacja.mondocane@gmail.com

KRS: 0000413378

DATA WPISU DO KRS: 26.03.2012

REGON: 146118613

NIP:  5291801195


ZARZĄD:   KATARZYNA ŚLIWA-ŁOBACZ – PREZES ZARZĄDU, BEATA ŻÓŁKIEWSKA – WICEPREZES ZARZĄDU, ANNA CHODAKOWSKA – WICEPREZES ZARZĄDU

CELE STATUTOWE:

 • Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
 • Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację
 • organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt
 • organizowanie szkoleń dla wolontariuszy
 • udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt
 • współpracę ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunami bezdomnych zwierząt
 • współpracę z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami
 • współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi
 • pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt
 • organizowanie opieki weterynaryjnej
 • organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych
 • kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania
 • prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych
 • podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt
 • zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt
 •  współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt
 • współpraca z władzami państwowymi w zakresie  wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt
 • reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych dotyczących znęcania się nad zwierzętami

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W 2013 ROKU:
 

 • w Fundacji pracowało w 2013 roku nieodpłatnie 40 osób – w Warszawie i okolicach Warszawy (gmina Żabia Wola), w Jeleniej Górze, Gdyni, Sosnowcu, Białymstoku, Grudziądzu, Elblągu, Luboszycach, Białobrzegach, Poznaniu i Swarzędzu.
 • W 2013 roku oddaliśmy do adopcji, bądź pomogliśmy w adopcjach ponad 50 psów i kotów
 • przeprowadziliśmy ponad 100 interwencji, w tym w rezultacie kilkunastu z nich wszczęto postępowania karne.
 • reprezentujemy prawa pokrzywdzonego w kilku sprawach dotyczących znęcania się nad zwierzętami.
 • zajmowaliśmy się również nietypowymi interwencjami – ratowaliśmy konie i zwierzęta dzikie
 • sfinansowaliśmy kilkadziesiąt kastracji
 • prowadziliśmy internetową Jeleniogórską Bazę Psów
 • stworzyliśmy domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt w Jeleniej Górze, Sosnowcu i Warszawie
 • wspomogliśmy merytorycznie i finansowo karmicieli kotów wolnożyjących
 • W roku 2013 przyjęliśmy darowizny w kwocie 117.941,29 zł, kwotę 99.649,15 zł wydatkowaliśmy na cele statutowe
 • prowadzimy grupy pro-zwierzęce na portalu społecznościowym Facebook – NIE DLA BANDYTÓW MALTRETUJĄCYCH ZWIERZĘTA I UNITED PEOPLE – STOP ANIMAL TESTING AND VIVISECTION
 • kilkadziesiąt razy wystąpiliśmy w mediach ogólnopolskich i lokalnych – przede wszystkim jako eksperci w sprawach prawa dotyczącego zwierząt
 • uczestniczyliśmy i uczestniczymy w programie resocjalizacji więźniów w Warszawie –  pogadanki i szkolenia w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka
 • organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie Ustawy o ochronie zwierząt i innych w gminach, z udziałem policji i straży gminnych.
 • uczestniczyliśmy i współorganizowaliśmy imprezy kulturalne
 • jako konsultanci Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, zajmowaliśmy się i zajmujemy  działaniami systemowymi, uczestniczymy w pracach Zespołu, jesteśmy współautorem kolejnej planowanej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt. Prezes Fundacji pełniła i pełni funkcję asystenta posła Pawła Suskiego, przewodniczącego Zespołu
 • reagowaliśmy  na nieprawidłowości w gminach, związane z niewłaściwą realizacją zapisów Ustawy o ochronie zwierząt – wysłaliśmy do gmin i inspektoratów weterynarii w całym kraju kilkadziesiąt pism w sprawach dotyczących przestrzegania przez nie prawa
 • jesteśmy jedną z kilku organizacji, które organizują opór społeczny przeciw legalizacji w Polsce uboju rytualnego
 • współpracowaliśmy przy akcjach społecznych, organizowanych przez inne organizacje – Kampania PSIA MAĆ NIE KUPUJ OD PSEUDOHODOWCÓW, KRWAWE ŚWIĘTA – Fundacja VIVA!, akcje internetowe dotyczące łamania praw zwierząt
 •  
 •  
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • UZYSKANE PRZYCHODY:117.941,29 ZŁ, W TYM:

 
- Z DAROWIZN – 117.941,29 ZŁ

- ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH – 0,00 ZŁ

- SPADKI, DAROWIZNY – 0,00 ZŁ

- ODPŁATNE ŚWIADCZENIA – 0,00 ZŁ

·      KOSZTY OGÓŁEM: 99.649,15 W TYM:

¨     KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH – 99.649,15 ZŁ
¨     KOSZTY ADMINISTRACYJNE –0,00 ZŁ
¨     DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA– 0,00 ZŁ
¨     POZOSTAŁE KOSZTY –0,00 ZŁ

 • LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH: BRAK
 • ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ: NIE DOTYCZY
 • WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO ROCZNEGO LUB MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA: NIE DOTYCZY
 • WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECEŃ: NIE DOTYCZY
 • UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKI: NIE DOTYCZY
 • KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH:NIE DOTYCZY
 • WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI, OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI:NIE DOTYCZY
 • WARTOŚĆ NABYTYCH NIERUCHOMOŚCI: NIE DOTYCZY
 • WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH NABYTYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:  NIE DOTYCZY
 • ZADANIA ZLECONE FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE– NIE DOTYCZY
 • ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH: NIE DOTYCZY

 
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE PRZEPROWADZANO W FUNDACJI KONTROLI.
 
 
KATARZYNA ŚLIWA-ŁOBACZ                                  BEATA ŻÓŁKIEWSKA  
 
PREZES ZARZĄDU                                                   WICEPREZES ZARZĄDU
 
 
ANNA CHODAKOWSKA
 
WICEPREZES ZARZĄDU


powered by QuickCMS