Sprawozdanie za rok 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012


 
W roku 2012 Fundacja MONDO CANE realizowała swoje cele statutowe czyli

1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt

 

 

2.  Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację

 


3. Organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w  zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt 

 


4. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy 

 


5. Udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt

 


6. Współpracę ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i  opiekunami bezdomnych zwierząt

 


7. Współpracę z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami

 


8. Współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi

 


9. Pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt 

 


10. Organizowanie opieki weterynaryjnej

 


11. Organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych

 


12. Kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu     działania 

 


13. Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych 

 


14. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt 

 


15. Zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt 

 


16. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt

 


17. Współpraca z władzami państwowymi w zakresie  wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt 

 


18. Reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych dotyczących znęcania się nad zwierzętami 

 

W ramach realizacji zadań statutowych wykonaliśmy następujące działania:
 
 • w Fundacji pracowały w 2012 roku nieodpłatnie 22 osoby – w Warszawie i okolicach Warszawy (gmina Żabia Wola), w Jeleniej Górze, Gdyni, Sosnowcu i Swarzędzu
 
 • od marca 2012 roku oddaliśmy do adopcji, bądź pomogliśmy w adopcjach ponad 70 psów i kotów, w tym 24 w Jeleniej Górze i ponad 40 w gminie Żabia Wola
 
 • przeprowadziliśmy ponad 50 interwencji, w tym 5 w sprawie pseudohodowli, zakończonych skierowaniem spraw do sądu
 
 • reprezentujemy prawa pokrzywdzonego w kilku sprawach dotyczących znęcania się nad zwierzętami
 
 • zajmowaliśmy się również nietypowymi interwencjami – uratowaliśmy kozę, dwa jeże,  stado saren  i  koszatniczkę
 
 • wykastrowaliśmy  10  kotów  wolnożyjących  i  sfinansowaliśmy kastrację  kilkunastu  psów  i  kotów
 
 • utworzyliśmy internetową Jeleniogórską Bazę Psów
 
 • stworzyliśmy domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt w Jeleniej Górze, Sosnowcu i Warszawie
 
 • wspomogliśmy merytorycznie i finansowo karmicieli kotów wolnożyjących
 
 • w roku 2012 przyjęliśmy darowizny w kwocie prawie 30.000 zł i wydatkowaliśmy je na potrzeby potrzebujących zwierząt
 
 • prowadzimy grupy pro-zwierzęce na portalu społecznościowym Facebook – NIE DLA BANDYTÓW MALTRETUJĄCYCH ZWIERZĘTA I UNITED PEOPLE – STOP ANIMAL TESTING AND VIVISECTION
 
 • zebraliśmy ponad 2 tony karmy, która przekazaliśmy schroniskom i opiekunom zwierząt bezdomnych
 
 • kilkadziesiąt razy wystąpiliśmy w mediach ogólnopolskich i lokalnych – przede wszystkim jako eksperci w sprawach prawa dotyczącego zwierząt
 
 • uczestniczyliśmy i uczestniczymy w programie resocjalizacji więźniów w Warszawie –  pogadanki i szkolenia w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka
 
 • organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie Ustawy o ochronie zwierząt i innych w gminach, z udziałem policji i straży gminnych
 
 • uczestniczyliśmy i współorganizowaliśmy imprezy kulturalne –mecz koszykówki w Jeleniej Górze MKS MOS Karkonosze – ODRA BRZEG, realizowaliśmy program edukacji ekologicznej w przedszkolu “Zaczarowany Parasol” w Jeleniej Górze, zajęcia edukacyjne i wieczorek poetycki – LEŚNA, koncert charytatywny na rzecz zwierząt w restauracji ORIENT EXPRESS w Jeleniej Górze
 
 • jako konsultanci Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, zajmowaliśmy się i zajmujemy  działaniami systemowymi, uczestniczymy w pracach Zespołu, jesteśmy współautorem kolejnej planowanej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt. Prezes Fundacji pełniła i pełni funkcję asystenta posła Pawła Suskiego, przewodniczącego Zespołu
 
 • reagowaliśmy  na nieprawidłowości w gminach, związane z niewłaściwą realizacją zapisów Ustawy o ochronie zwierząt – wysłaliśmy do gmin i inspektoratów weterynarii w całym kraju kilkadziesiąt pism w sprawach dotyczących przestrzegania przez nie prawa
 
 • braliśmy udział  w panelu ekspertów NIK w sprawie kontroli schronisk oraz spotkaniach w Głównym Inspektoracie Weterynarii, dotyczących zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa o schroniskach i wyłapywaniu zwierząt bezdomnych
 
 • w wyniku naszego zgłoszenia do NIK przeprowadzona została kontrola Łukowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, która wykazała wiele nieprawidłowości
 
 • jesteśmy jedną z kilku organizacji, które organizują opór społeczny przeciw legalizacji w Polsce uboju rytualnego – pod naszym apelem do premiera Donalda Tuska udało nam się zebrać podpisy 142 organizacji ochrony zwierząt i ponad 100 ludzi kultury
 
 • współpracowaliśmy przy akcjach społecznych, organizowanych przez inne organizacje – akcja w schronisku w Ruskiej Wsi – Fundacja Rottka, Kampania PSIA MAĆ NIE KUPUJ OD PSEUDOHODOWCÓW, KRWAWE ŚWIĘTA – Fundacja VIVA!
 
 
Musuły, Żabia Wola 28.06.2013
 
Katarzyna Śliwa-Łobacz
 

Prezes Zarządu


 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012
Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE

Ul. Grodziska 13, 96-321 Żabia Wola
KRS 0000413378, NIP 5291801195, REGON 146118613
 
Członkowie Zarządu – Katarzyna Śliwa-Łobacz – Prezes Zarządu
                                Dominika Sadowińska – Wiceprezes Zarządu
 
Członkowie Rady Fundacji – Agnieszka Gala – Przewodnicząca Rady Fundacji
                                        Kinga Boruk – Członek Rady Fundacji
 

W roku 2012 Fundacja MONDO CANE realizowała swoje cele statutowe czyli:

 1. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
 2. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację
 3. organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt
 4. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy
 5. udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt
 6. współpracę ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunami bezdomnych zwierząt
 7. współpracę z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami
 8. współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi
 9. pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt
 10. organizowanie opieki weterynaryjnej
 11. organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych
 12. kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania
 13. prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych
 14. podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt
 15. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt
 16. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt
 17. współpraca z władzami państwowymi w zakresie  wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt
 18. reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych dotyczących znęcania się nad zwierzętami

                
                      

PRZYCHODY 
 

 • Spadek                                                                                   -
 • Zapis                                                                                      -
 • Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych            27289,76
 • Dotacje                                                                                  -
 • Przychody z odpłatnej działalności statutowej                          -
 • Pozostałe przychody                                                               -
 • Przychody finansowe (odsetki)                                                -

           
KOSZTY

Wydatki związane z działalnością statutową 
                  
Ø  Usługi weterynaryjne                            10498,40
Ø  Zakup karmy                                          3224,62
Ø  Zakup bud                                               280,00
Ø  Zakup mat. rehabilitacyjnych                     269,73
Ø  Hotele dla zwierząt                                 1170,00

Inne wydatki:

Ø  Materiały biurowe                                  562,33
Ø  Koszty banku                                          86,43
Ø  Opłaty                                                    82,00
Ø  Pozostałe                                              304,00


Musuły, Żabia Wola 28.06.2013 

 

Katarzyna Śliwa -Łobacz

Prezes Zarządu

powered by QuickCMS