UBÓJ RYTUALNY JUŻ W SEJMIE - KOMISJA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI NIE ODRZUCIŁA PROJEKTU

Wczoraj miało miejsce posiedzenie sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu legalizującego przestępstwo uboju rytualnego.

Niestety, stosunkiem głosów 21:10 odrzucono wniosek Ruchu Palikota o odrzucenie tego buble prawnego w pierwszym czytaniu. Skandaliczny projekt bedzie teraz procedowany w powołanej podkomisji, której skład jednoznacznie przesądza o wynikach jej pracy.
Zawiedli posłowie PO, na których liczyliśmy.
I nie pomogły opinie ekspertów-naukowców, środowisk prozwierzęcych, prawników, Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Zwyciężyły interesy finansowe wąskiej grupy wspierane aktywnie przez niektórych posłów.


STANOWISKO
Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt
w sprawie rządowego projektu

nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt
(druk 1370).Posłowie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt wyrażają stanowczy sprzeciw wobec rządowego projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, który dopuszcza ubój rytualny.
Apelujemy do parlamentarzystów o  głosowanie przeciwko tej ustawie.

UZASADNIENIE


Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt jest niezgodny z celem rozporządzenia Rady WE 1099/2009 z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania i w takim kształcie stanowi nadużycie prawa europejskiego.

Należy mieć na względzie, iż rozporządzenie unijne zawiera bezwzględny obowiązek ogłuszania zwierzęcia przed dokonaniem uboju. Dopuszcza wyjątek od obowiązku ogłuszania w przypadku dokonywania uboju związanego z obrzędami religijnymi, jednakże to państwa członkowskie decydują, czy z takiego ustępstwa korzystają czy nie.

Jeżeli państwo członkowskie zdecyduje się na dopuszczenie takiego wyjątku, zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, należy określić na potrzeby jakich grup wyznaniowych taki ubój może być dokonywany, określić warunki i tryb jego przeprowadzenia. W większości państw UE, w których ubój rytualny jest dopuszczony, przedstawiciele gmin wyznaniowych muszą uzyskać pozwolenie władz na dokonanie uboju określonej liczby sztuk bydła – jedynie na potrzeby mniejszości – i to władze kraju decydują czy takiego pozwolenia udzielić.

Dyskusja na temat odstępstwa od obowiązku ogłuszania prowadzona jest w całej Europie. Tendencja zmierza do wyłączenia możliwości stosowania uboju rytualnego na terytorium państw członkowskich lub obostrzenia warunków jego dokonywania. Ubój rytualny jest całkowicie zakazany w Szwecji, Norwegii, Szwajcarii, Słowenii i Islandii. W Belgii i Holandii, państwach o dużym odsetku społeczności muzułmańskiej, na końcowym etapie znajdują się prace legislacyjne nad wprowadzeniem zakazu uboju rytualnego.

Polska jest jedynym krajem, w którym działania legislacyjne zmierzają do usankcjonowania uboju rytualnego bez żadnych ograniczeń.
Wykorzystanie odstępstwa od obowiązku ogłuszania na potrzeby eksportu jest nadużyciem prawa i jest sprzeczne z celem rozporządzenia unijnego.
Powyższe potwierdza stanowisko Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Projekt w tym kształcie jest sprzeczny z prawem unijnym i pociąga za sobą duże zagrożenie. Jako, że likwiduje obowiązek ogłuszenia zwierząt i nie precyzuje kiedy i na jakich warunkach można od tego obowiązku odstąpić, istnieje ryzyko, że właściciele ubojni nie będą inwestować
w urządzenia do ogłuszania zwierząt, gdyż zawsze będą mogli stwierdzić, że dokonali uboju zgodnego z bliżej nieokreślonym obrzędem religijnym.

Projekt w sposób drastyczny obniża dobrostan zwierząt gospodarskich i jest sprzeczny z duchem ustawy o ochronie zwierząt. W przypadku ciągłego podwyższania dobrostanu zwierząt w kolejnych nowelizacjach ustawy, poszerzania katalogu przestępstw popełnianych na zwierzętach, sprzeczne z ideą ustawy jest legalizowanie czynu, który w obecnym stanie prawnym jest przestępstwem, a który powoduje zadawanie zwierzęciu zbędnego bólu i cierpienia przed śmiercią.

Należy mieć na względzie, iż projekt został przyjęty przez Radę Ministrów pomimo,  iż MRiRW nie wypełnił zaleceń RM z dnia 12.02.2013 r., zgodnie z którymi MRiRW miał przeanalizować możliwości stosowania metod ogłuszania lub oszałamiania zwierząt
w uboju rytualnym.


Paweł Suski
Przewodniczący Parlamentarnego
Zespołu Przyjaciół Zwierząt

powered by QuickCMS