Przekaż

KRS: 0000413378

Odwiedzin: osób.Użytkownik niezalogowany.
Zaloguj się


stat4u

Sprawozdania                              SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017
  

 
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

  
  
    
  


  SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015
SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013


SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013
FUNDACJI NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT
“MONDO CANE”
 

NAZWA: FUNDACJA NA RZECZ OCHRONY PRAW ZWIERZĄT MONDO CANE

SIEDZIBA: UL. GRODZISKA 13, 96-321 ŻABIA WOLA


ADRES DO KORESPONDENCJI: UL. GRODZISKA 13, 96-321 ŻABIA WOLA

E-MAIL: fundacja.mondocane@gmail.com

KRS: 0000413378

DATA WPISU DO KRS: 26.03.2012

REGON: 146118613

NIP:  5291801195


ZARZĄD:   KATARZYNA ŚLIWA-ŁOBACZ – PREZES ZARZĄDU, BEATA ŻÓŁKIEWSKA – WICEPREZES ZARZĄDU, ANNA CHODAKOWSKA – WICEPREZES ZARZĄDU

CELE STATUTOWE:

 • Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
 • Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację
 • organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt
 • organizowanie szkoleń dla wolontariuszy
 • udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt
 • współpracę ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunami bezdomnych zwierząt
 • współpracę z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami
 • współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi
 • pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt
 • organizowanie opieki weterynaryjnej
 • organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych
 • kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania
 • prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych
 • podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt
 • zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt
 •  współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt
 • współpraca z władzami państwowymi w zakresie  wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt
 • reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych dotyczących znęcania się nad zwierzętami

REALIZACJA CELÓW STATUTOWYCH W 2013 ROKU:
 

 • w Fundacji pracowało w 2013 roku nieodpłatnie 40 osób – w Warszawie i okolicach Warszawy (gmina Żabia Wola), w Jeleniej Górze, Gdyni, Sosnowcu, Białymstoku, Grudziądzu, Elblągu, Luboszycach, Białobrzegach, Poznaniu i Swarzędzu.
 • W 2013 roku oddaliśmy do adopcji, bądź pomogliśmy w adopcjach ponad 50 psów i kotów
 • przeprowadziliśmy ponad 100 interwencji, w tym w rezultacie kilkunastu z nich wszczęto postępowania karne.
 • reprezentujemy prawa pokrzywdzonego w kilku sprawach dotyczących znęcania się nad zwierzętami.
 • zajmowaliśmy się również nietypowymi interwencjami – ratowaliśmy konie i zwierzęta dzikie
 • sfinansowaliśmy kilkadziesiąt kastracji
 • prowadziliśmy internetową Jeleniogórską Bazę Psów
 • stworzyliśmy domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt w Jeleniej Górze, Sosnowcu i Warszawie
 • wspomogliśmy merytorycznie i finansowo karmicieli kotów wolnożyjących
 • W roku 2013 przyjęliśmy darowizny w kwocie 117.941,29 zł, kwotę 99.649,15 zł wydatkowaliśmy na cele statutowe
 • prowadzimy grupy pro-zwierzęce na portalu społecznościowym Facebook – NIE DLA BANDYTÓW MALTRETUJĄCYCH ZWIERZĘTA I UNITED PEOPLE – STOP ANIMAL TESTING AND VIVISECTION
 • kilkadziesiąt razy wystąpiliśmy w mediach ogólnopolskich i lokalnych – przede wszystkim jako eksperci w sprawach prawa dotyczącego zwierząt
 • uczestniczyliśmy i uczestniczymy w programie resocjalizacji więźniów w Warszawie –  pogadanki i szkolenia w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka
 • organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie Ustawy o ochronie zwierząt i innych w gminach, z udziałem policji i straży gminnych.
 • uczestniczyliśmy i współorganizowaliśmy imprezy kulturalne
 • jako konsultanci Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, zajmowaliśmy się i zajmujemy  działaniami systemowymi, uczestniczymy w pracach Zespołu, jesteśmy współautorem kolejnej planowanej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt. Prezes Fundacji pełniła i pełni funkcję asystenta posła Pawła Suskiego, przewodniczącego Zespołu
 • reagowaliśmy  na nieprawidłowości w gminach, związane z niewłaściwą realizacją zapisów Ustawy o ochronie zwierząt – wysłaliśmy do gmin i inspektoratów weterynarii w całym kraju kilkadziesiąt pism w sprawach dotyczących przestrzegania przez nie prawa
 • jesteśmy jedną z kilku organizacji, które organizują opór społeczny przeciw legalizacji w Polsce uboju rytualnego
 • współpracowaliśmy przy akcjach społecznych, organizowanych przez inne organizacje – Kampania PSIA MAĆ NIE KUPUJ OD PSEUDOHODOWCÓW, KRWAWE ŚWIĘTA – Fundacja VIVA!, akcje internetowe dotyczące łamania praw zwierząt
 •  
 •  
 • DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA: FUNDACJA NIE PROWADZI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
 • UZYSKANE PRZYCHODY:117.941,29 ZŁ, W TYM:

 
- Z DAROWIZN – 117.941,29 ZŁ

- ŚRODKI POCHODZĄCE ZE ŹRÓDEŁ PUBLICZNYCH – 0,00 ZŁ

- SPADKI, DAROWIZNY – 0,00 ZŁ

- ODPŁATNE ŚWIADCZENIA – 0,00 ZŁ

·      KOSZTY OGÓŁEM: 99.649,15 W TYM:

¨     KOSZTY REALIZACJI DZIAŁAŃ STATUTOWYCH – 99.649,15 ZŁ
¨     KOSZTY ADMINISTRACYJNE –0,00 ZŁ
¨     DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA– 0,00 ZŁ
¨     POZOSTAŁE KOSZTY –0,00 ZŁ

 • LICZBA OSÓB ZATRUDNIONYCH: BRAK
 • ŁĄCZNA KWOTA WYNAGRODZEŃ: NIE DOTYCZY
 • WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO ROCZNEGO LUB MIESIĘCZNEGO WYNAGRODZENIA: NIE DOTYCZY
 • WYNAGRODZENIA Z UMÓW ZLECEŃ: NIE DOTYCZY
 • UDZIELONE PRZEZ FUNDACJĘ POŻYCZKI: NIE DOTYCZY
 • KWOTY ULOKOWANE NA RACHUNKACH BANKOWYCH:NIE DOTYCZY
 • WARTOŚĆ NABYTYCH OBLIGACJI, OBJĘTYCH UDZIAŁÓW LUB AKCJI:NIE DOTYCZY
 • WARTOŚĆ NABYTYCH NIERUCHOMOŚCI: NIE DOTYCZY
 • WARTOŚĆ POZOSTAŁYCH NABYTYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH:  NIE DOTYCZY
 • ZADANIA ZLECONE FUNDACJI PRZEZ PODMIOTY PAŃSTWOWE I SAMORZĄDOWE– NIE DOTYCZY
 • ROZLICZENIA FUNDACJI Z TYTUŁU CIĄŻĄCYCH ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH: NIE DOTYCZY

 
W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM NIE PRZEPROWADZANO W FUNDACJI KONTROLI.
 
 
KATARZYNA ŚLIWA-ŁOBACZ                                  BEATA ŻÓŁKIEWSKA  
 
PREZES ZARZĄDU                                                   WICEPREZES ZARZĄDU
 
 
ANNA CHODAKOWSKA
 
WICEPREZES ZARZĄDU


SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012


 
W roku 2012 Fundacja MONDO CANE realizowała swoje cele statutowe czyli

1. Działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt

 

 

2.  Działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację

 


3. Organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w  zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt 

 


4. Organizowanie szkoleń dla wolontariuszy 

 


5. Udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt

 


6. Współpracę ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i  opiekunami bezdomnych zwierząt

 


7. Współpracę z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami

 


8. Współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi

 


9. Pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt 

 


10. Organizowanie opieki weterynaryjnej

 


11. Organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych

 


12. Kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu     działania 

 


13. Prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych 

 


14. Podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt 

 


15. Zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt 

 


16. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt

 


17. Współpraca z władzami państwowymi w zakresie  wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt 

 


18. Reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych dotyczących znęcania się nad zwierzętami 

 

W ramach realizacji zadań statutowych wykonaliśmy następujące działania:
 
 • w Fundacji pracowały w 2012 roku nieodpłatnie 22 osoby – w Warszawie i okolicach Warszawy (gmina Żabia Wola), w Jeleniej Górze, Gdyni, Sosnowcu i Swarzędzu
 
 • od marca 2012 roku oddaliśmy do adopcji, bądź pomogliśmy w adopcjach ponad 70 psów i kotów, w tym 24 w Jeleniej Górze i ponad 40 w gminie Żabia Wola
 
 • przeprowadziliśmy ponad 50 interwencji, w tym 5 w sprawie pseudohodowli, zakończonych skierowaniem spraw do sądu
 
 • reprezentujemy prawa pokrzywdzonego w kilku sprawach dotyczących znęcania się nad zwierzętami
 
 • zajmowaliśmy się również nietypowymi interwencjami – uratowaliśmy kozę, dwa jeże,  stado saren  i  koszatniczkę
 
 • wykastrowaliśmy  10  kotów  wolnożyjących  i  sfinansowaliśmy kastrację  kilkunastu  psów  i  kotów
 
 • utworzyliśmy internetową Jeleniogórską Bazę Psów
 
 • stworzyliśmy domy tymczasowe dla bezdomnych zwierząt w Jeleniej Górze, Sosnowcu i Warszawie
 
 • wspomogliśmy merytorycznie i finansowo karmicieli kotów wolnożyjących
 
 • w roku 2012 przyjęliśmy darowizny w kwocie prawie 30.000 zł i wydatkowaliśmy je na potrzeby potrzebujących zwierząt
 
 • prowadzimy grupy pro-zwierzęce na portalu społecznościowym Facebook – NIE DLA BANDYTÓW MALTRETUJĄCYCH ZWIERZĘTA I UNITED PEOPLE – STOP ANIMAL TESTING AND VIVISECTION
 
 • zebraliśmy ponad 2 tony karmy, która przekazaliśmy schroniskom i opiekunom zwierząt bezdomnych
 
 • kilkadziesiąt razy wystąpiliśmy w mediach ogólnopolskich i lokalnych – przede wszystkim jako eksperci w sprawach prawa dotyczącego zwierząt
 
 • uczestniczyliśmy i uczestniczymy w programie resocjalizacji więźniów w Warszawie –  pogadanki i szkolenia w Areszcie Śledczym Warszawa Białołęka
 
 • organizujemy i prowadzimy szkolenia w zakresie Ustawy o ochronie zwierząt i innych w gminach, z udziałem policji i straży gminnych
 
 • uczestniczyliśmy i współorganizowaliśmy imprezy kulturalne –mecz koszykówki w Jeleniej Górze MKS MOS Karkonosze – ODRA BRZEG, realizowaliśmy program edukacji ekologicznej w przedszkolu “Zaczarowany Parasol” w Jeleniej Górze, zajęcia edukacyjne i wieczorek poetycki – LEŚNA, koncert charytatywny na rzecz zwierząt w restauracji ORIENT EXPRESS w Jeleniej Górze
 
 • jako konsultanci Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt, zajmowaliśmy się i zajmujemy  działaniami systemowymi, uczestniczymy w pracach Zespołu, jesteśmy współautorem kolejnej planowanej nowelizacji Ustawy o ochronie zwierząt. Prezes Fundacji pełniła i pełni funkcję asystenta posła Pawła Suskiego, przewodniczącego Zespołu
 
 • reagowaliśmy  na nieprawidłowości w gminach, związane z niewłaściwą realizacją zapisów Ustawy o ochronie zwierząt – wysłaliśmy do gmin i inspektoratów weterynarii w całym kraju kilkadziesiąt pism w sprawach dotyczących przestrzegania przez nie prawa
 
 • braliśmy udział  w panelu ekspertów NIK w sprawie kontroli schronisk oraz spotkaniach w Głównym Inspektoracie Weterynarii, dotyczących zmiany rozporządzeń Ministra Rolnictwa o schroniskach i wyłapywaniu zwierząt bezdomnych
 
 • w wyniku naszego zgłoszenia do NIK przeprowadzona została kontrola Łukowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt, która wykazała wiele nieprawidłowości
 
 • jesteśmy jedną z kilku organizacji, które organizują opór społeczny przeciw legalizacji w Polsce uboju rytualnego – pod naszym apelem do premiera Donalda Tuska udało nam się zebrać podpisy 142 organizacji ochrony zwierząt i ponad 100 ludzi kultury
 
 • współpracowaliśmy przy akcjach społecznych, organizowanych przez inne organizacje – akcja w schronisku w Ruskiej Wsi – Fundacja Rottka, Kampania PSIA MAĆ NIE KUPUJ OD PSEUDOHODOWCÓW, KRWAWE ŚWIĘTA – Fundacja VIVA!
 
 
Musuły, Żabia Wola 28.06.2013
 
Katarzyna Śliwa-Łobacz
 

Prezes Zarządu


 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2012
Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE

Ul. Grodziska 13, 96-321 Żabia Wola
KRS 0000413378, NIP 5291801195, REGON 146118613
 
Członkowie Zarządu – Katarzyna Śliwa-Łobacz – Prezes Zarządu
                                Dominika Sadowińska – Wiceprezes Zarządu
 
Członkowie Rady Fundacji – Agnieszka Gala – Przewodnicząca Rady Fundacji
                                        Kinga Boruk – Członek Rady Fundacji
 

W roku 2012 Fundacja MONDO CANE realizowała swoje cele statutowe czyli:

 1. działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt
 2. działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt domowych poprzez sterylizację i kastrację
 3. organizowanie szkoleń dla organizacji charytatywnych, samorządów, policji, straży gminnej i osób prywatnych w zakresie ochrony praw zwierząt i prawodawstwa dotyczącego ochrony zwierząt
 4. organizowanie szkoleń dla wolontariuszy
 5. udzielanie porad prawnych i obsługi prawnej z zakresu ochrony praw zwierząt
 6. współpracę ze schroniskami dla zwierząt i organizacjami zajmującymi się sprawami zwierząt oraz karmicielkami i opiekunami bezdomnych zwierząt
 7. współpracę z organami samorządowymi w zakresie realizacji opieki nad bezdomnymi zwierzętami
 8. współpracę ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi
 9. pomoc przy organizowaniu schronisk dla zwierząt
 10. organizowanie opieki weterynaryjnej
 11. organizowanie adopcji zwierząt bezdomnych
 12. kontakty i współpracę z zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu działania
 13. prowadzenie akcji propagandowych za pośrednictwem mediów, imprez oraz wydawnictw własnych
 14. podejmowanie działań zapobiegawczych w zakresie ochrony zwierząt
 15. zajmowanie czynnej postawy wobec przejawów okrutnego traktowania zwierząt
 16. współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ścigania winnych okrucieństwa wobec zwierząt
 17. współpraca z władzami państwowymi w zakresie  wydawania przepisów dotyczących ochrony zwierząt
 18. reprezentowanie praw pokrzywdzonego w sprawach karnych dotyczących znęcania się nad zwierzętami

                
                      

PRZYCHODY 
 

 • Spadek                                                                                   -
 • Zapis                                                                                      -
 • Darowizny pieniężne od osób fizycznych i prawnych            27289,76
 • Dotacje                                                                                  -
 • Przychody z odpłatnej działalności statutowej                          -
 • Pozostałe przychody                                                               -
 • Przychody finansowe (odsetki)                                                -

           
KOSZTY

Wydatki związane z działalnością statutową 
                  
Ø  Usługi weterynaryjne                            10498,40
Ø  Zakup karmy                                          3224,62
Ø  Zakup bud                                               280,00
Ø  Zakup mat. rehabilitacyjnych                     269,73
Ø  Hotele dla zwierząt                                 1170,00

Inne wydatki:

Ø  Materiały biurowe                                  562,33
Ø  Koszty banku                                          86,43
Ø  Opłaty                                                    82,00
Ø  Pozostałe                                              304,00Musuły, Żabia Wola 28.06.2013 

 

Katarzyna Śliwa -Łobacz

Prezes ZarząduFundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt Mondo Cane - Sprawozdania